zondag 29 november, 2020 12:36
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Gemeente Ooststellingwerf

Voorstel tot wijzigen afvaltarieven in Ooststellingwerf

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf stellen de gemeenteraad voor om in te stemmen met het veranderen van de tarieven voor afval. Ze worden verhoogd, om kostendekkend te worden.


Burgemeester en wethouders leggen hun voorstel als volgt uit: “De Diftar-gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland hanteerden op het beleidsveld ‘huishoudelijk afval’ zoveel mogelijk dezelfde tarieven. Sinds de invoering van Diftar+ en vanwege de mate van kostendekking bepaalt nu iedere gemeente zelf de hoogte van de diverse tarieven, zoals afvalstoffenheffing voor de sortibak (kilotarief), de biobak, de afvalzak, de slagboomtarieven milieustraat en het vaste tarief.”

Het college heeft besloten om de tarieven 2021 voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vast te stellen en de gemeenteraad voor te stellen om te kiezen voor een groeiscenario naar 100 procent kostendekkendheid afval en hiervoor het vastrecht voor 2021 vast te stellen op €121,- Met ingang van 2021 wil het e´e´n nota per jaar verzenden voor de verrekening van het aangeboden afval (Diftar+). De slagboomtarieven Milieustraat worden in het voorstel voor 2021 verhoogd met 5 procent.

Ook stellen burgemeester en wethouders voor om in 2020 €446.000,- toe te voegen aan de reserve lastenverlichting ten laste van het begrotingsresultaat. Ook stellen ze de raad voor om voor 2021 €226.000 te onttrekken uit de reserve lastenverlichting voor dekking van het tekort op begroting afvalinzameling. Het besluit wordt in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering genomen.

Meer berichten