maandag 17 februari, 2020 19:41
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Dico de Klein

Oplevering nieuwe ecologische verbindingszone Easterskar

Olterterp - Barrière voor dieren en planten verleden tijd door aanleg ecologische verbindingszone. Woensdag 24 april was de officiële opening van de nieuwe ecologische verbindingszone ten zuiden van het Easterskar, vlakbij Rotstergaast. Een nieuwe slenk van twee kilometer laat water van de Tsjonger doorstromen naar belangrijke natuurgebieden. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea opende het gebied met de onthulling van een informatiepaneel en een nieuwe picknickbank.

Met de aanleg van de nieuwe waterverbinding in het Easterskar is de barrière voor dieren en planten verleden tijd. De nieuwe rivier verbindt het Natura 2000-gebied Rottige Meenthe Brandemeer met het Easterskar. Otters, ringslangen en de zilveren maanvlinder krijgen daardoor vrij baan om makkelijker en veiliger van de ene naar de andere plek te trekken.

Uitdroging voorkomen
In vergelijking met de weilanden eromheen, ligt het Easterskar vrij hoog. Het grondwater lekt hierdoor weg naar de laaggelegen weilanden, waardoor het gebied regelmatig droog stond. Dat was vorige zomer extra goed te zien. De verbindingszone bestaat uit kleine wateren, petgaten, kruidenrijke rietlanden, natte graslanden, vochtige ruigtes en hoger gelegen soortenrijke graslanden. Door de continue aanvoer van schoon water uit de Tsjonger, blijft het moerasgebied nu wel nat en zompig, waar diersoorten als de otter, waterspitsmuis, blauwborst, kleine modderkruiper en poelkikker van houden.

Geen natte voeten voor de landbouw
Het waterpeil in het natuurgebied gaat omhoog, maar in de omliggende landbouwgebieden blijft het grotendeels hetzelfde. Op het punt waar de hoge en lage waterstromen elkaar kruisen zijn ondergrondse duikers van 25.000 kilo per stuk geplaatst. Daarmee stroomt het landbouwwater onder het water van de verbindingszone door, als een soort aquaduct. Zo raken de stromen elkaar niet en houdt de landbouw de voeten droog.

Ruimte voor recreatie
De verbindingszone is ingericht in het kader van het Friese Merenproject. Door hier ruimte voor natuur te maken, ontstond er op andere plekken in Fryslân (bijvoorbeeld op de Tsjonger en het Polderhoofdkanaal) ruimte om de waterrecreatie een impuls te geven.

Ane Zijlstra, projectleider van It Fryske Gea noemt het een geslaagd project: In goed overleg met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben we met behulp van loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking een landinrichtingsproject met meerdere doelstellingen gerealiseerd. De medewerking van de naastliggende agrariër was hierbij van essentieel belang, zonder zijn constructieve houding was het project niet mogelijk geweest. In de afgelopen weken ben ik meerdere keren aangesproken door passanten en bewoners uit de buurt die vooral de landschappelijke ingreep als bijzonder positief ervaarden. De aanleg van de verbindingszone is dan ook een geslaagd project om trots op te zijn!

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan zestig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 37.000 leden. Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl

Meer berichten