Afbeelding

Gemeente Leeuwarden ondanks coronacrisis toch financieel gezond

Algemeen

LEEUWARDEN - Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden bieden de gemeenteraad een structureel en reëel sluitende ontwerpbegroting 2022 met meerjarenraming aan. Hierin worden de plannen en investeringen voor 2022 toegelicht. 

Omdat er in maart 2022 lokale verkiezingen zijn, vormt 2022 de overgang naar een nieuwe raadsperiode. Bestaand beleid wordt voortgezet. Het blijft een belangrijke opgave om de gevolgen en financiële schade van de coronapandemie zoveel mogelijk op te vangen en waar mogelijk het herstel te versnellen. Dat herstel staat in het teken van de overgang naar een groen, duurzaam, digitaal en inclusief Leeuwarden.

“We hebben ons goed door een moeilijke periode heen geslagen met onder andere financiële opgaves in het sociaal domein en de pandemie. Er moet uiteraard nog van alles gebeuren en we hebben nog verschillende ambities, maar het lijkt er goed uit te zien voor de toekomst”, aldus Hein Kuiken, wethouder financiën.

De coronacrisis heeft de problematiek in kwetsbare wijken vergroot. De gemeente blijft zich inspannen voor de meest kwetsbare inwoners en wijken. Zo is continue verbetering van de jeugdhulp een speerpunt. De gemeente ontvangt in 2022 € 12 miljoen aan extra Rijksmiddelen voor de jeugdzorg.

Andere speerpunten en investeringen betreffen:

 - Deelname aan het Rijksprogramma Leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden. Leeuwarden wil zelf € 9 miljoen cofinanciering inzetten voor woningverbetering in Leeuwarden Oost. Hiervan is € 4,5 miljoen opgenomen in de begroting 2022.
- Voor extra onderhoud aan wegen wordt € 5,5 miljoen extra uitgetrokken. Er wordt € 200.000 extra gereserveerd voor oplossen van verkeersknelpunten, onder andere in het Stationsgebied.
- COVID-19 heeft tot gevolg dat medewerkers van de gemeente anders werken. Een bedrag van € 1 miljoen wordt gereserveerd om de huisvesting hierop aan te passen.
 - Bij de behandeling van de jaarstukken heeft de raad enkele moties aangenomen. Die zijn financieel vertaald in de begroting: Culturele ambities evenementen (€ 260.000), Culturele ambities BOSK (€ 200.000), Samen maken we Leeuwarden groen (€ 200.000), Sport in Middelsee (€ 1.250.000), Steun sport-, wijk-, buurt- en dorpsverenigingen (€ 240.000)

Ondanks de coronacrisis beschikt de gemeente over een gezonde financiële huishouding. Op dit moment is sprake van een structureel overschot van € 40.000 in 2025. De laagste stand van de Algemene Reserve bedraagt in 2021 € 31,1 miljoen.

Woonlasten nemen in 2022 alleen toe met het inflatiepercentage.

Voor de toekomst zijn er nog enkele majeure uitdagingen. De noodzakelijke vervangingen van bruggen en kademuren is daar een voorbeeld van. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal een nieuw bestuur weer eigen scherpe keuzes maken en eigen duidelijke politieke prioriteiten stellen binnen de beschikbare middelen (financiën en capaciteit).

Behandeling en besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt de begroting naar verwachting op 1 november in het Politiek debat. Inwoners en geïnteresseerden kunnen dit debat volgen. Op 8 november volgt de besluitvorming. Voor een actuele agenda kunt u https://leeuwarden.notubiz.nl/ raadplegen. De digitale versie van de begroting 2022 is vanaf 5 oktober op www.leeuwarden.nl beschikbaar.

Afbeelding
Tips voor het kiezen en optuigen van je kerstboom Wonen 2 uur geleden
Afbeelding
Vernieuwd Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert 12 miljoen in Friese Mienskip Samenleving 16 uur geleden
Afbeelding
Veel minder Friezen verhogen eigen risico voor zorg Zorg & Welzijn 18 uur geleden
Afbeelding
De gezelligste kerstmarkten in Friesland Evenement 22 uur geleden
Afbeelding
Amaryllis presenteert nieuwe editie van vrijwilligersmagazine. Samenleving 8 dec., 08:00
Afbeelding
Boskalis bouwt rivierdeel Vismigratierivier Natuur 7 dec., 18:00
Afbeelding
Kleine groep Friese jongeren rookt dagelijks Zorg & Welzijn 7 dec., 15:00
Afbeelding
Jongeren bundelen krachten voor betaalbaar wonen en duurzame gemeenschappen Wonen 7 dec., 12:00