Door regiobeleid van het Rijk staat een deel van Friesland bekend al krimpregio, onrechtmatig vindt FNP
Door regiobeleid van het Rijk staat een deel van Friesland bekend al krimpregio, onrechtmatig vindt FNP

FNP wol dat regiobelied Ryk útgiet fan aktuele sifers en reëel ferlet

Algemeen

FRYSLAN - De FNP fraksje yn Provinsjale Steaten wol dat it regiobelied fan it Ryk net langer gebieten oanwiist en yndielt op basis fan âlde efterhelle befolkingsprognoazes. Dat belied hat in part fan Fryslân jierren it negative etiket ‘krimpgebiet’ opplakt, hoewol’t de trend al sûnt 2016 de oare kant op giet. 

 Hjoed makke it Sintraal Buro foar de Statistyk (CBS) de nijste sifers bekend oer de ûntjouwing fan de befolking yn de Fryske gemeenten. Neffens CBS-wurdfierder Dick ter Steege kin de diskusje oer krimp foarearst ôfsletten wurde.

 Fraksjefoarsitter Sijbe Knol: ‘Wy hawwe belied nedich dat better oanslút op de aktuele lokale situaasje. It etiket ‘krimp’ jout in negatyf stigma oan ús gemeenten en kin dêrmei de ûntjouwing fan ús mienskip yn guon gefallen yn de wei sitte.’

 Basearre op sifers en prognoazes fan doe binne yn 2015 foar it lanlike Twadde Aksjeplan Befolkingsdelgong saneamde krimpregio’s oanwiisd. Dat belied hat de gebieten it negative etiket fan de ‘krimp’ oplevere. En dat wylst al sûnt 2015-2016 in trend sichtber is dat wer mear minsken nei de minder drokke dielen fan Nederlân ferhúzje.

 De FNP Steatefraksje fynt dat no’t it nije regear yn De Haach oan de start stiet, it no it momint is foar de Fryske oerheden om mei-inoar har ynset nei it regear ta te bepalen foar de kommende jierren. Yn skriftlike fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten stelt de fraksje dat it belied útgean moat fan it reële ferlet yn ús gemeenten, yn stee fan op grûn fan efterhelle prognoazes of te ambisjeuze doelstellings.

Afbeelding
Boeren houden koeien binnen: protest tegen stikstofbeleid Samenleving 24 mei, 13:30
Afbeelding
Visser Plant Boomkwekerij/Plantencentrum Wonen 24 mei, 12:00
Afbeelding
Cybercriminaliteit in Friesland neemt af met 22,8% Algemeen 23 mei, 19:30
Afbeelding
Column Melissa: Dit is wat ik vind van ‘cancel culture’ Column 23 mei, 18:00
Afbeelding
Overstekende fietsster ernstig gewond bij aanrijding met auto in De Hoeve Algemeen 23 mei, 14:51
Afbeelding
24 mei verschijnt bij uitgeverij Noordboek Klooster Claercamppad: Wandel- en Fietsroutes door de Friese Waddendelta Algemeen 23 mei, 12:25
Afbeelding
Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetstezwaag: speciale rondleidingen Recreatie & Ontspanning 23 mei, 10:00
Afbeelding
Arriva verbindt zich opnieuw aan Tall Ships Races Harlingen Evenement 22 mei, 20:00