zondag 29 november, 2020 02:32
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Fries plan krijgt 3,5 miljoen euro voor aanpak en voorkomen dakloosheid

  Zorg & Welzijn

Sociaal Domein Fryslân ontvangt bijna 3,5 miljoen euro voor aanpak dakloosheid, afkomstig van het ministerie van VWS heeft de aanvraag van Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor het plan Brede Aanpak Dakloosheid in Fryslân volledig gehonoreerd. Om exact te zijn, het gaat om €3.395.000 euro voor de uitvoering van het plan.


Samen met alle Friese gemeenten en de maatschappelijke partners kan SDF hiermee extra kan inzetten op het voorkomen van dakloosheid en het ondersteunen van daklozen. De voorzieningen voor deze doelgroep staan vooral in Leeuwarden, maar ook in Burgum en Sneek.

Verantwoordelijk wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden is erg blij met deze toekenning: “Het voorkomen van dakloosheid vermindert de druk op de opvangvoorzieningen. Daarnaast we willen mensen zo snel mogelijk aan een thuis helpen door op verschillende gebieden ondersteuning te bieden. De honorering is hiervoor van groot belang”.

De inhoud van het plan:
Vanuit de visie ‘iedereen gewoon een (t)huis’ berust het plan op de vier pijlers preventie, toeleiding, opvang en wonen. Binnen deze pijlers zijn zeven projecten opgenomen. Het plan zal een aanjagende rol hebben in de transformatie van de Maatschappelijke Opvang: een aanpak die meer verantwoordelijkheden lokaal belegt, insteekt op het voorkomen van dakloosheid en een opvangduur die zo kort mogelijk is. De uitvoering van het plan moet plaatsvinden in 2021.

Het plan is geschreven in het kader van de landelijke aanpak ’Een (t)huis, een toekomst’ waarvoor landelijk 200 miljoen euro beschikbaar is. Aanleiding was de groei van het aantal daklozen in Nederland. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen konden centrumgemeenten een plan indienen. Centrumgemeente Leeuwarden deed in de eerste ronde eerder dit jaar nog niet mee, maar nu voor de tweede tranche dus wel.

De Friese gemeenten hebben in het voorjaar aan gemeente Leeuwarden gevraagd om voor de Friese regio een plan op te stellen. SDF heeft het plan samen met Zienn, Leger des Heils, Limor en de vertegenwoordigers van diverse gemeenten opgesteld. Eind dit jaar wordt de honorering door VWS gepubliceerd. Het plan zal de komende weken met de betrokken organisaties verder worden besproken.

Meer berichten