zaterdag 4 juli, 2020 18:01
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Zorgen in tijd van corona

  Zorg en Welzijn

Met vindingrijkheid en betrokkenheid blijft Zorggroep de Stellingwerven elke cliënt helpen

NOORDWOLDE - Door het coronavirus is het werk van Zorggroep de Stellingwerven veranderd. Toch hebben ze verschillende manieren gevonden om toch de begeleiding en behandeling te bieden die de cliënten van hen gewend zijn. We spraken met Mieke Mulder, manager specia- listische functies, over hoe zij en haar collega’s de schouders eronder zetten voor de cliënten: “Binnen no time hebben we onze woonlocaties, ambulante begeleiding en behandelingen co- rona-proof gemaakt. Eerst via videoverbinding maar nu kunnen we ook veilig bij mensen langs.”

Zorggroep de Stellingwerven is een bekende zorgaanbieder in de regio. Ze bieden kleinscha- lige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht)  verstandelijke  beperking  en/of  bijkomen- de psychische of psychiatrische problematiek. De hulp die ze bieden heeft verschillende vormen. Zo hebben ze woonlocaties in Wolvega en Zand- huizen   en   bieden   ze   ambulante   begeleiding. Daarnaast kunnen ze kleinschalige dagbeste- ding aanbieden op de locatie in Noordwolde en wordt er behandeling geboden zoals psychomo- tische therapie en gezinsbehandeling.

De medewerkers en cliënten van Zorggroep de Stellingwerven hebben een roerige tijd achter de rug.  Hun  dagen  zijn  er  opeens  heel  anders  uit gaan zien. Het was een hele klus om uit te vinden wat wel en niet kon: “De dagbesteding hadden we redelijk snel verplaatst naar onze woonvor- men,” legt Mieke uit, “Daarmee hebben we al- lereerst de medewerkers van de woongroepen kunnen ontlasten. Een goede en leuke dagin- vulling is voor cliënten heel belangrijk. Als dat wegvalt ontstaat er veel onrust. Gelukkig konden we dat redelijk snel opvangen door de dagbeste- ding aan te bieden op de woonlocaties.”

Daarnaast mochten alle cliënten op de woon- locaties één iemand uitkiezen die één uur per week  mocht  langskomen  in  noodgevallen.  Ze gingen dus niet volledig in quarantaine, maar moeilijk was het wel: “Ik moet wel zeggen, ie- dereen  doet  het  echt  heel  erg zijn best.  Het  is  natuur- lijk ook moeilijk te begrijpen en veel dingen zijn anders.” De bezoekregels zijn inmiddels wel wat versoepeld. In principe houden ze bij Zorggroep de Stellingwerven het devies: nee, tenzij… aan, maar er komt volgens Mieke steeds meer ruimte voor de ‘tenzij’.

Om de doelgroep zo goed mogelijk te informe- ren wordt een nieuwsbrief bijgehouden. Collega Joost Koning is cliënten gaan interviewen om zo een indruk te krijgen van de situatie bij de client. De uitkomst is verrassend en ontroerend en geeft een goed inkijkje in de beleving van de client.

De situatie vraagt veel vindingrijkheid van de medewerkers van Zorggroep de Stellingwerven. Mieke: “Het is voor iedereen een spannende tijd. Op het werk gebeurt veel, maar in de privésfeer is het ook niet rustig. Je wilt zelf niet ziek worden, je wil je familie beschermen, je maakt je zorgen over je ouders. Gelukkig hebben onze medewer- kers  echt  een  zorghart.  Ondanks  alles  gaan  ze er elke dag weer voor en vinden ze mooie ma- nieren om voor de cliënten en elkaar te zorgen.”

Naast dagbesteding en wonen biedt Zorggroep de Stellingwerven ook ambulante zorg aan. Dat was wel even wat lastiger om te organiseren. “Eerst probeerden we ambulante begeleiding te regelen via videobellen, maar na twee weken bleek dat cliënten behoefte hebben aan persoonlijk contact. En natuurlijk vinden we het zelf ook veel prettiger om cliënten face to face te kunnen helpen.  Zo kun je veel beter aanvoelen; wat heeft mijn cliënt nodig, hoe gaat het nou echt met hem of haar. Al vrij snel hebben we manieren gevonden om elkaar toch te kunnen zien. Uiteraard houden we daarbij wel de richtlijnen van het RIVM in de gaten.”

Eén van de soort behandelingen die Zorggroep de Stellingwerven aanbiedt is Intensieve Ambu- lante Gezinsbegeleiding (IAG). Mieke en haar collega’s hebben gemerkt dat de vraag naar dit soort behandeling steeds groter is geworden, en dat de zorg intensiever is geworden: “Je zit na- tuurlijk veel meer op elkaars lip als je niet naar buiten mag. Dan is het belangrijk dat er iemand is die je kan helpen met bepaalde zaken.”

Zorggroep de Stellingwerven biedt ook psycho- motorische therapie (PMT) aan. Ook hier is grote vraag naar: “Bij psychomotorische therapie ligt de nadruk op lichamelijke activiteiten en beweging. Het doel is dat je je gedrag leert begrijpen en te veranderen. Hierdoor verminderen of verdwijnen zelfs je klachten”. In deze gekke tijd worstelt ie- dereen  met  gevoelens.  Sommige  zijn  bang  zelf ziek te worden, gefrustreerd omdat er zoveel even niet mag of maken zich zorgen om familie. PMT kan daarbij heel goed helpen.” Alle cliën- ten van Zorggroep de Stellingwerven kunnen in- middels gebruik maken van een telefonisch PMT spreekuur. De therapeuten helpen je dan met ontspannen. Daarnaast worden er ook alweer fa- ce-to-face PMT-sessies gegeven, natuurlijk netjes op anderhalve meter.

Naast PMT en IAG biedt Zorggroep de Stelling- werven ook andere behandelvormen aan. Ze hebben gelukkig nog plek en helpen graag ook nieuwe cliënten. Op de website van Zorggroep de Stellingwerven kun je meer informatie vinden.

Door de coronacrisis is het werk van Zorggroep de  Stellingwerven  heel  anders  geworden.  On- danks alles zetten ze zich toch elke dag weer in op passende ondersteuning te geven aan de cli- enten op de woonlocaties en van de dagbeste- ding, maar ook aan hen die zij behandelen. Daar- naast dragen ze zorg aan de medewerkers: “We zijn zo ongelofelijk trots op onze mensen. Ze zijn super omgegaan met deze situatie. Ze hebben natuurlijk allemaal een presentje gekregen maar we helpen hen ook om hun werk zo veilig mo- gelijk uit te voeren. Zo kan iedere medewerker met klachten getest worden en zijn er genoeg persoonlijk beschermingsmiddelen ingekocht.”

Het is bewonderenswaardig hoe de medewerkers en de cliënten van Zorggroep de Stelling- werven het hoofd omhoog houden in deze crisis. Ze laten zien een groep te zijn met passie voor de zorg en betrokkenheid bij hen die ze begeleiden.

Zorggroep de Stellingwerven
Meulenwiek 2
8391 LB Noordwolde
0561 475 535
info@zgdestellingwerven.nl
www.zgdestellingwerven.nl

Meer berichten