woensdag 25 november, 2020 19:51
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Uitgeverij AFÛK

Nieuwe Friestalige roman ‘Passys’ van schrijver Josse de Haan

  Cultuur

Bij Friestalige uitgeverij AFÛK is de nieuwe Friestalige roman Passys van schrijver Josse de Haan uitgekomen. Omdat de roman geheel in het Frysk is, vertellen we het verhaal van de roman hieronder uiteraard ook op zijn Frysk.


De AFÛK schrijft: “Skriuwer Josse de Haan ferrast syn trouwe lêzers mei in nije grutte roman: Passys. Hy wurke fiif jier oan dit boek oer in libben yn leafde en literatuer. In boek dat út syn aard wei ‘auto-fiksjoneel’ wêze moast. Mar tagelyk hat Josse de Haan dy autobiografyske ynvestearring finaal ûnderút helle, troch in rûts oan perspektiven op dat libben te yntrodusearjen. ‘Myn libben is literatuer en literatuer is myn myn libben’, seit hy.”

“Sa ûntstiet yn de roman in rige fan libbens, soms elkoar oerlaapjend, mar altyd optekene fanút in oar moment yn de tiid en fanút ûnderskate personaazjes: Jany – Nannie, Nannes, Nanne, Nanning en Nans. Om dit literêre spul kompleet te meitsjen, wurdt boppedat yn elk haadstik op dy libbens reflektearre oan de hân fan fragminten út romans fan foaral Frânske skriuwer.”

“Josse de Haan (1941) krige yn 2007 de Gysbert Japicxpriis foar syn wichtige bydrage oan de fernijing fan de Fryske literatuer, benammen as romanskriuwer fan Piksjitten op Snyp en de trije dêrop folgjende romans, en foar al syn krewearjen foar de ‘oare literatuer’ as essayist en as útjouwer. Ek syn foarige roman Frou mei mandoline op sofa waard yn 2015 nominearre foar de Gysbert Japicxpriis.”

Meer berichten