zaterdag 26 september, 2020 15:26
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Corlienke de Jong (FNP) stopt bij Provinciale Staten

  Politiek
Foto: Fryske Nasjonale Partij

Statenlid Corlienke de Jong van de Fryske Nasjonale Partij FNP neemt afscheid als politicus. Ze neemt ook tevens afscheid als fractievoorzitter van de FNP. Ze kan het politieke werk niet langer combineren met haar werk als docent Maatschappijleer en Geschiedenis aan het Friesland College.

Haar partij FNP schrijft: Op woansdei 16 septimber namen Provinsjale Steanten, ûnder de gearkomste, ôfskied fan Corlienke de Jong (FNP). Fanwege oare wurksumheden set se har Steatelidmaatskap net langer fuort. Rein van der Wal nimt har plak yn.

Zes jaar fractievoorzitter geweest
Corlienke de Jong (1966) út Jutryp wie hast seis jier fraksjefoarsitter fan de FNP. No ‘t har baan as dosint Maatskippijleer en Skiednis op it Friesland College net mear te kombinearjen is mei it Steatelidmaatskip, jout se har sit werom oan de fraksje. Sijbe Knol nimt de funksje fan fraksjefoarsitter oer.

Opvolger is Rein van der Wal uit Surhuisterveen
Rein van der Wal (1958) út Surhústerfean is de earste opfolger en nimt dermei it stokje oer fan De Jong. Woansdeitemoarn is hy beëdige as Steatelid ûnder de Provinsjale Steategearkomste. Van der Wal is gjin ûnbekende yn de polityk. Sa is hy al fjouwer jier kommisjelid foar de FNP en is hy njoggentjin jier riedslid west yn de gemeente Achtkarspelen. Dêrneist sit Van der Wal yn de PR kommisje en yn de skaduwfraksje fan de FNP yn Achtkarspelen.

Meer berichten