Spulwike in voormalige Littenseradiel kan vrijwilligers gebruiken | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Sneek en omstreken
dinsdag 19 januari, 2021 12:54
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
<p>De vrijwilligersploeg van 2020, toen het vanwege corona een leuke ge&iuml;mproviseerde digitale spelweek werd.</p>

De vrijwilligersploeg van 2020, toen het vanwege corona een leuke geïmproviseerde digitale spelweek werd.

(Foto: Spulwike Littenseradiel)

Spulwike in voormalige Littenseradiel kan vrijwilligers gebruiken

  Cultuur

De jaarlijkse zomers speelweek voor basisschoolkinderen in de voormalige gemeente Littenseradiel (Spulwike Littenseradiel) zal normaliter volgend jaar gewoon weer doorgaan, gaat de organisatie vanuit, en daarom is het alvast op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ze doen een leuke oproep in het Frysk én in het Nederlands. Wij melden de Friese oproep, als je de Nederlandse wilt lezen moet je op de link onderaan dit bericht klikken.


De dorpen in de Greidhoeke waar de Spulwike wordt gehouden liggen tegenwoordig verspreid over de gemeenten Súdwest Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden, maar vormen nog altijd een sociale eenheid.

Hâldst fan kommunikaasje en organisearje?
Spulwike Littenseradiel meldt: “Wy binne op syk nei fersterking foar de kommende jierren. Fynst it te gek om te wurkjen mei bern, hâldst fan kommunikaasje en organisearje? Dan binne wy op syk nei dy! Der binne meardere fakatueres, dy eventueel ek te kombinearje binne. Wy sykje ynfolling foar dizze funksjes: in Sekretaris, in Koördinator Mediateam en meardere leden fan it mediateam. Wisto minsken dy’t geskikt binne foar ien as meardere funksjes, help ús troch dit berjocht te dielen.”

Mear ynfo oer de funksjes fynst op de webside: www.spulwike.frl/spulwike-fakatures-2021

Meer berichten