woensdag 2 december, 2020 22:43
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Foto:

Samen investeren in zoet water op Schouwen-Duiveland

  Samenleving

Het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland investeren de komende jaren gezamenlijk ongeveer € 3,5 miljoen in onderzoek, innovaties en zoetwatermaatregelen op Schouwen-Duiveland.In oktober 2020 zijn de handtekeningen hiervoor gezet.


Met deze impuls zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland/ZLTO en andere betrokken partijen van het Living Lab Schouwen-Duiveland en specifiek broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland aan de slag. Deze broedplaats richt zich op de ontwikkeling van een robuust zoet watersysteem voor de landbouw en natuur met aandacht voor het vasthouden van water in de bodem, lokale maatregelen op perceelsniveau en een integrale gebiedsaanpak. Een flink aantal concrete trajecten is gestart.

Samen met een bodem- en watercoach gaan 25 ondernemers werken aan het verbeteren van de bodem en het vasthouden van zoet water. Deskundigen van Acacia Water, KWR Water en Deltares stellen quickscans op voor 13 ondernemingen. Deze quickscan adviezen leveren bedrijven inzicht in de mogelijkheden om zoet water in de ondergrond te bergen, afhankelijk van de bodemopbouw, grondsoort en waterbehoefte. 

Bedrijven met een vergelijkbare uitgangssituatie delen in de kennis en ervaring die in de quickscans wordt opgedaan. Ook wordt met een groep bedrijven tussen Brouwershaven en Zonnemaire een gebiedsaanpak ontwikkeld. Gewerkt wordt aan oplossingen om het watersysteem meer robuust te maken om zowel periodes van droogte als periodes van hevige regenval aan te kunnen. Bijvoorbeeld door het scheiden van verzilte watergangen van nog zoete watergangen, of door het opzetten van het winterpeil om de zoet water voorraad in de ondergrond te vergroten. Begin volgend jaar worden er elders op Schouwen-Duiveland nog twee gebiedsaanpakken opgezet.

Kennis ontwikkelen en kennis delen is een speerpunt van het Living Lab. Voor de deelnemers aan de broedplaats volgt dit najaar een eerste kennisbijeenkomst. Voor actieve kennisdeling wordt een zoetwateracademie opgezet. Daarnaast adviseert een taskforce governance het Living Lab op het gebied van samenwerking, wetgeving en beleid. En er is budget gereserveerd voor een bijdrage aan concrete maatregelen.

De Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland is een van de projecten van het Living Lab Schouwen-Duiveland en onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. Met dit programma werkt de rijksoverheid in 15 deelgebieden samen aan de diverse opgaven die spelen in het landelijk gebied. De Zuidwestelijke Delta vormt één van deze gebieden waarin rijk, samen met betrokken provincies, gemeenten en waterschappen voor ruim € 10 miljoen investeren in diverse maatregelen. 

Naast de broedplaats Zoet water kent het Gebiedsplan IBP-VP ZWD een broedplaats Volhoudbare landbouw en een broedplaats Genieten en beleven in de Delta. Voor meer informatie over de Broedplaats zoet water: www.livinglabschouwen-duiveland.nl en www.linkedin.com/company/livinglabschouwen-duiveland.nl

De subsidie voor het POP 3-project Samenwerken voor zoet water bestaat uit een EU-bijdrage, cofinanciering van provincie Zeeland en cofinanciering van gemeente Schouwen-Duiveland.

Meer berichten