Ontwerpbestemmingsplan ‘Vlaslaan - MFA Beetsterzwaag’ | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Drachten en omstreken
zondag 17 januari, 2021 00:28
Logo rondomvandaag.nl/drachten
De Vlaslaan met omringende straten in Beetsterzwaag.
De Vlaslaan met omringende straten in Beetsterzwaag. (Foto: Google Maps)

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vlaslaan - MFA Beetsterzwaag’

  Politiek

Het voorontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - kindcentrum te Beetsterzwaag” heeft de inspraakprocedure doorlopen en is voorgelegd aan de vaste overlegpartners van de gemeente Opsterland in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. 


De overlegreacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan. Omdat uitgangspunt is dat de voetbalvereniging tevens gehuisvest wordt in het gebouw is de bestemmingsplannaam voor het ontwerp aangepast naar “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag”. 

Beeldkwaliteitsplan opgesteld

Om de ontwikkeling ruimtelijk goed te integreren in de omgeving is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het college van burgemeester en wethouders besluit het Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Vlaslaan – kindcentrum te Beetsterzwaag vast te stellen.

Bovendien besluit het college het ontwerp-bestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” vast te stellen en, gelet op artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in procedure te brengen. Ook komt het beeldkwaliteitsplan “MFA de Finne Beetsterzwaag” ter inzage te liggen en met betrekking tot de realisatie van de multifunctionele accommodatie wordt geen milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Meer berichten