woensdag 8 juli, 2020 06:54
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Beeld van de Hempensermarpolder bij Leeuwarden, waar het Wetterskip een kruidenrijk mengsel heeft gezaaid.
Beeld van de Hempensermarpolder bij Leeuwarden, waar het Wetterskip een kruidenrijk mengsel heeft gezaaid. (Foto: Wetterskip Fryslân)

Geld beschikbaar voor biodiversiteit in de provincie

  Politiek

Er komt geld beschikbaar om initiatieven financieel te ondersteunen die de biodiversiteit in Fryslân verbeteren. Initiatiefnemers kunnen van 17 augustus tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren. Projecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie voor de biodiversiteit. In totaal is er 240.000 euro beschikbaar.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It bioferskaat yn de provinsje Fryslân stiet ûnder druk. De rykdom oan plante- en bistesoarten nimt ôf. De provinsje wol dy trend keare en wurket dêrom oan in programma om it bioferskaat wer op te helpen.” In het programma is niet alleen aandacht voor herstel van de biodiversiteit, maar ook voor verbinding tussen economie, natuur en landbouw, bewustwording in de samenleving en kennisdeling. “Mei dizze nije subsydzjeregeling wol de provinsje alfêst inisjativen steune dy’t dêr by oanslute.”

Bio- en bodemdiversiteit
Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op biodiversiteit of bodemdiversiteit. Denk aan het verbeteren van het leefgebied van een bedreigde Friese soort zoals de heikikker of veldleeuwerik, onderzoek naar microbiologie in de bodem of projecten gericht op kennis van Friese inwoners over biodiversiteit.

De regeling is bedoeld voor georganiseerde groepen, zoals verenigingen, stichtingen, maatschappen of medeoverheden. Per project is 75% van de kosten subsidiabel, met een maximum van €24.500,- per project. Een aanvraag indienen kan vanaf 17 augustus via www.fryslan.frl/subsidiebiodiversiteit. De subsidie wordt dan verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer berichten