Eduard Rekker aka 'De Fryske Vlogger' in actie.
Eduard Rekker aka 'De Fryske Vlogger' in actie. Foto: Eduard Rekker

Man van de straat: De Fryske Vlogger

Algemeen

LEEUWARDEN - “Sa bekend bin ik dochs net?” antwoordt Eduard Rekker, beter bekend als De Fryske Vlogger, op de vraag of hij door RondOm Vandaag geïnterviewd wil worden voor de rubriek ‘Bekende Friezen’. Het tekent het karakter van de nuchtere en goedlachse Fries. Want hij is wel degelijk bekend. Met meer dan 10.000 abonnees op YouTube wordt hij in de straten van Leeuwarden regelmatig aangesproken op zijn leuke en laagdrempelige vlogs. RondOm spreekt met hem over het ontstaan van de Fryske Vlogger, zijn filmpjes en waar hij naartoe wil. 

Eduard begint in 2015 aan zijn vlog avonturen. Hij werkt op dat moment bij Omrop Fryslân, waar hij ook regelmatig reportages maakt. Hij besluit een camera aan te schaffen voor thuis. “Ik tocht: it is wat skânde as ik dizze allinnich mar brûk foar de Omrop. Hy moat wol draaie. Doe bin ik eins begûn mei it meitsjen fan vlogs en de ynteraksje te sykjen. Ik woe graach leare om in fideo te meitsjen en hoe kinst no better leare as te dwaan? It begûn dus eins as in soarte fan training. Hoe mear as’t it dochst, hoe better it wurd. Nei oanlieding fan tips fan sjoggers feroare ik hieltyd wat dinkjes en dat besocht ik dan 10 fideo’s fol te hâlden. Dan begjinst sels ek situaasjes te herkennen.” 

Laagdrempelig en vrij

Eduard merkt dat hij geniet van de gesprekken met mensen en de laagdrempelige vorm van vloggen. “By de Omrop hiedest dochs faak serieuzere reportaazjes en kaders. Dat is by in vlog hiel oars. Do kinst hielendal dyn eigen gang gean. Dat past tink ik hiel goed by my”, legt Eduard uit.

Lang twijfelt Eduard om de filmpjes in het Nederlands of Fries te maken, maar kiest uiteindelijk toch voor de taal waarin hij grootgebracht is. “It Frysk leit dochs tichterby my en it ûnderskied harren direkt. It is ek net sa dat it myn doel is om it Frysk libbend te hâlden, mar puur omdat ik mysels dêryn it bêste úterje kin. Fan dêrút is ‘De Fryske Vlogger’ ûntstien.”

Educatieve waarde

Toch kijken er niet lang niet alleen maar Friezen naar de filmpjes van Eduard. Wanneer het kan, kiest Eduard dan ook voor ondertiteling bij de filmpjes. Hij merkt dat mensen dit erg kunnen waarderen. “Ik ha der allinnich net altyd tiid foar. Ûndertiteljen kost my erg folle tiid. Mar ik sjoch wol dat minsken der fan leare. Ik kom wol ris minsken tsjin dy’t sizze: ‘ik lear wol Frysk troch dyn filmkes’. It hat dus wol echt educatieve waarde.”

Hey, een bekende Fries!

En of het nou educatieve waarde is, of dat het gewoon leuk is om naar te kijken: zijn abonnees op YouTube spreken boekdelen. De Fryske Vlogger is een bekend karakter in het Friese medialandschap. “It is wol grappich om te sjen dat hieltyd mear minsken je herkenne. Ik wie in pear wiken lyn nei Italië ta mei it fleantúch en der sieten twa minsken út Kollumersweach neist my. De minsken herkenden my fan ‘e vlogs en seinen: ‘we sitte hjir gewoan neist in Bekende Fries!’ Dat fûn ik wol sa bysûnder dat ik tocht: jeetje.” 

“De minsken dy’t ik filmje binne gewoan puur en oprjocht, earlik”

Vlogs zijn authentiek

Eduard denkt zelf dat vooral de ‘echtheid’ van de filmpjes mensen aanspreekt. De filmpjes zijn namelijk niet geregisseerd en daardoor authentiek. “De minsken dy’t ik filmje binne gewoan puur en oprjocht, earlik. Ik tink dat minsken dat wol wurdearje kinne. Ik krij nammentlik ek wol berjochten as ik iets net goed doch. De measte minsken hâlde gewoan fan in interview op strjitte. It is ek in stikje herkenning fan jo sels. En de measte minsken hawwe echt in leuk ferhaal, wylst se dat sels net altyd troch hawwe. Ik lústerje gewoan nei de minsken en dan sjoch ik wol wer’t it gesprek hinne giet. Dat is ek it spontane oan de vlogs.”

Blik op de toekomst

Waar De Fryske Vlogger uiteindelijk naartoe gaat, zal de tijd uit moeten wijzen. “It hinget ek fan myn tiid ôf. Ik ha hjirneist ek noch in reklameburo: Hatogkroller. Dat is foar my no de haadmodus. Ik ha wol neitocht om De Fryske Vlogger folledich te dwaan, mar ik hâld ek wol fan de ôfwikseling. Dat hâld it fris en leuk. Mar we gean ûndertusken wól foar de 100 túzen abonnees jer”, lacht Eduard met een knipoog. Ga zo door Eduard! 

Nieuwsgierig? Bekijk zijn YouTube kanaal via: www.youtube.com/c/DeFryskeVlogger

Afbeelding