Afbeelding

27 juny ferskynt ‘Fryslân yn de Gouden Iuw’ fan Philippus Breuker

Historie

Hoe seach Fryslân der yn de Gouden Iuw út? Wat hat tusken 1585 en 1685 it ûnderskiedende west fan Fryslân binnen de Republyk? Fryslân ûnderskiede him fan de oare gewesten troch in eigen steedhâlder, in bloeiende akademy en troch in taal.

Lju út de boargerij koenen foar it earst in foarnaam plak fine yn de maatskippij en waarden sa diel fan de regintemacht. In nije, ûnôfhinklike steatsfoarm koe opboud wurde. Mar om 1620-1630 hinne waard yn reginterûnten eigenbelang boppe publyk belang steld en de ekonomyske efterútgong fan 1650 ôf makke dat doe in iuwen duorjende statyske stannemaatskippij ûntstie.

De Gouden Iuw wie foar Fryslân in bloeiperioade dy’t noait mear neifolging krige.

Philippus Breuker (1939) hat meiwurker fan de Fryske Akademy west en heechlearaar oan de universiteiten fan Leiden en Amsterdam. Hy publisearret oer skiednis, letterkunde en lânskip fan Fryslân.

Fryslân yn de Gouden Iuw | Philippus Breuker | ISBN 978 90 561 5911 5 | hurd kaft | 640 siden | ferkeappriis € 49,90 | ferskynt 27 juny by Bornmeer

!
Afbeelding
Culturele bijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen tijdens De CultuurSalon Cultuur 3 uur geleden
Afbeelding
Met de auto weg op vakantie? Check voor vertrek je banden! Auto & Stijl 4 uur geleden
Afbeelding
Friese Zweefvliegclub in nood; tijdelijk ‘vliegveld’ gezocht Algemeen gisteren
Afbeelding
Lustrumeditie Coole Kidsnacht bij Friese musea Evenement 6 okt, 10:00
Afbeelding
Onzekere tijden vragen om behoedzaam en scherp begroten Politiek 6 okt, 09:00
Afbeelding
Inzamelactie kleding en schoenen voor beter basisonderwijs Algemeen 5 okt, 14:00
Afbeelding
Middeleeuwse figuren komen ‘s avonds tot leven in het Fries Museum Cultuur 5 okt, 11:00
Afbeelding
Watersportvereniging organiseert Cursus Klein Vaarbewijs 1 en 2 Educatie 5 okt, 09:10